• لوله 24
جدار چاه

جدار چاه

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 3 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 20 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 4 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 26/700 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 33/500 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 6 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 40 کیلوگرم

جدار چاه

جدار چاه

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 3 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 24 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 4 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 32 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 40 کیلوگرم

جدار چاه

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 6 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 47 کیلوگرم

جدار چاه

جدارچاه

سایز  : 14 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 4 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 35 کیلوگرم

جدارچاه

سایز  : 14 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 43/5 کیلوگرم

جدارچاه

سایز  : 14 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 6 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 52 کیلوگرم

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 16 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 4 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 40 کیلوگرم

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 16 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 50 کیلوگرم

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 16 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 6 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 60 کیلوگرم

جدار چاه

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 18 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 4 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 45 کیلوگرم

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 18 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 56 کیلوگرم

جدارچاه ( مستقیم و اسپیرال )

سایز  : 18 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 6 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 67 کیلوگرم