• لوله 24

فروشگاه لوله 24

 مشخصات لوله رده 20 مانیسمان را مشاهده نمودید

برای دیدن لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 کلیک کنید

لوله مانیسمان

مانیسمان رده 20

سایز  : 1/2 اینچ

قطر خارجی : 21/30 میلی متر

ضخامت : 2/41 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 1/12 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 3/4 اینچ

قطر خارجی : 26/70 میلی متر

ضخامت : 2/41 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 1/44 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 1 اینچ

قطر خارجی : 33 میلی متر

ضخامت : 2/90 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 2/18 کیلوگرم

مانیسمان رده 20

سایز  : 1,1/4 اینچ

قطر خارجی : 42/20 میلی متر

ضخامت : 2/97 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 2/87 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 1,1/2 اینچ

قطر خارجی : 48/30 میلی متر

ضخامت : 3/18 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 3/53 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده20

سایز  : 2 اینچ

قطر خارجی : 60/30 میلی متر

ضخامت : 3/18 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 4/48 کیلوگرم

مانیسمان رده 20

سایز  : 2,1/2 اینچ

قطر خارجی : 73/00 میلی متر

ضخامت : 4/78 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 8/04 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 3 اینچ

قطر خارجی : 88/90 میلی متر

ضخامت : 4/78 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 9/92 کیلوگرم

مانیسمان رده 20

سایز  : 3,1/2 اینچ

قطر خارجی : 101/60 میلی متر

ضخامت : 4/78 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 11/41 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 4 اینچ

قطر خارجی : 114/30 میلی متر

ضخامت : 4/78 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 12/91 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده20

سایز  : 5 اینچ

قطر خارجی : 141/30 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 17/50 کیلوگرم

مانیسمان رده20

سایز  : 5 اینچ

قطر خارجی : 168/30 میلی متر

ضخامت : 5 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 20 کیلوگرم

فروشگاه لوله 24

 مشخصات لوله رده 40 مانیسمان را مشاهده نمودید

برای دیدن لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 کلیک کنید

لوله مانیسمان

مانیسمان رده 40

سایز  : 1/2 اینچ

قطر خارجی : 21/30 میلی متر

ضخامت : 2/77 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 1/27 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 3/4 اینچ

قطر خارجی : 26/70 میلی متر

ضخامت : 2/87 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 1/69 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 1 اینچ

قطر خارجی : 33 میلی متر

ضخامت : 3/38 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 2/50 کیلوگرم

مانیسمان رده 40

سایز  : 1,1/4 اینچ

قطر خارجی : 42/20 میلی متر

ضخامت : 3/56 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 3/39 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 1,1/2 اینچ

قطر خارجی : 48/30 میلی متر

ضخامت : 3/68 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 4/05 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده40

سایز  : 2 اینچ

قطر خارجی : 60/30 میلی متر

ضخامت : 3/91 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 5/44 کیلوگرم

مانیسمان رده 40

سایز  : 2,1/2 اینچ

قطر خارجی : 73/00 میلی متر

ضخامت : 5/16 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 8/63 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 3 اینچ

قطر خارجی : 88/90 میلی متر

ضخامت : 5/49 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 11/29 کیلوگرم

مانیسمان رده 40

سایز  : 3,1/2 اینچ

قطر خارجی : 101/60 میلی متر

ضخامت : 4/78 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 11/41 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 4 اینچ

قطر خارجی : 114/30 میلی متر

ضخامت : 6/02 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 16/07 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده40

سایز  : 5 اینچ

قطر خارجی : 141/30 میلی متر

ضخامت : 6/55 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 21/77 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 6 اینچ

قطر خارجی : 168/30 میلی متر

ضخامت : 7/11 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 28/26 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 8اینچ

قطر خارجی : 219/10 میلی متر

ضخامت : 8/18 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 42/55 کیلوگرم

مانیسمان رده40

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 9/27 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 60/31 کیلوگرم

مانیسمان رده 40

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 10/31 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 79/73 کیلوگرم

فروشگاه لوله 24

 مشخصات لوله رده 80 مانیسمان را مشاهده نمودید

برای دیدن لیست قیمت لوله مانیسمان رده 80 کلیک کنید

لوله مانیسمان

مانیسمان رده 80

سایز  : 1/2 اینچ

قطر خارجی : 21/30 میلی متر

ضخامت : 3/73 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 1/62 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 3/4 اینچ

قطر خارجی : 26/70 میلی متر

ضخامت : 3/91 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 2/20 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 1 اینچ

قطر خارجی : 33 میلی متر

ضخامت : 4/55 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 3/24 کیلوگرم

مانیسمان رده 80

سایز  : 1,1/4 اینچ

قطر خارجی : 42/20 میلی متر

ضخامت : 4/85 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 4/47 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 1,1/2 اینچ

قطر خارجی : 48/30 میلی متر

ضخامت : 5/08 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 5/41 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده80

سایز  : 2 اینچ

قطر خارجی : 60/30 میلی متر

ضخامت : 5/54 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 7/48 کیلوگرم

مانیسمان رده 80

سایز  : 2,1/2 اینچ

قطر خارجی : 73/00 میلی متر

ضخامت : 7/01 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 11/41 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 3 اینچ

قطر خارجی : 88/90 میلی متر

ضخامت : 7/62 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 15/27 کیلوگرم

مانیسمان رده 80

سایز  : 3,1/2 اینچ

قطر خارجی : 101/60 میلی متر

ضخامت : 8/08 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 18/63 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 4 اینچ

قطر خارجی : 114/30 میلی متر

ضخامت : 8/56 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 22/32 کیلوگرم

لوله مانیسمان

مانیسمان رده80

سایز  : 5 اینچ

قطر خارجی : 141/30 میلی متر

ضخامت : 9/53 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 30/97 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 6 اینچ

قطر خارجی : 168/30 میلی متر

ضخامت : 10/97 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 42/56 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 8اینچ

قطر خارجی : 219/10 میلی متر

ضخامت : 12/70 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 64/64 کیلوگرم

مانیسمان رده80

سایز  : 10 اینچ

قطر خارجی : 273/10 میلی متر

ضخامت : 12/70 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 81/55 کیلوگرم

مانیسمان رده 80

سایز  : 12 اینچ

قطر خارجی : 323/90 میلی متر

ضخامت : 15/09 میلی متر

وزن لوله در هر متر : 96/01 کیلوگرم