فروشگاه لوله های فولادی پایتخت

اینستاگرام ما
لوله 241399-10-18T10:03:07+03:30
  • لوله 24
  • لوله 24
  • لوله 24
  • لوله 24

کارخانه نورد و پروفیل ساوه

توسط |

کارخانه نورد و پروفیل ساوه تاریخچه در سال 1352 خریداری حدود صد هزار مترمربع زمین و شروع کارهای اجرایی ساختمانی . در سال 1355 اتمام ساخت سالن های تولیدی به مساحت حدود 11500 متر مربع و نصب ماشین آلات مربوطه جهت دستیابی به تولید سالیانه [...]

لوله سیاه

توسط |

 لوله‌های فولادی سیاه هیچگونه پوششی ندارند ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درز دار ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . + ﺑﺮﺷﻜﺎري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻮار ورق ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮﻟﻪ + ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ورق ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ + ﺟﻮﺷﻜﺎري درز ﻟﻮﻟﻪ + [...]