قیمت لوله داربستی

1400/03/09

ردیفعنوان سایز یا برندقیمت ( ریال )
1لوله داربستی 1/2 12 میل3/400/000
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل 3/950/000
3لوله داربستی 1/2 13 میل4/800/000
4بست (H)ایران بست510/000
5بست گردونایران بست450/000
6بست داربستی سنگینایران بست350/000
7بست داربستی سبکایران بست300/000
8بست تک پیچ200/000
9رابط 20 سانتی250/000
10رابط 17 سانتی 220/000
11مغزی110/000