قیمت لوله پمپی و غلافی

1400/03/09

ردیفسایزوزنضخامتقیمت (ریال)
1242510/300/000
22 و 1/261615/000/000
36147637/000/000
48193648/700/000