• لوله 24

لیست قیمت لوله های داربستی 

1399/10/13

ردیفعنوان سایز یا برندقیمت
1لوله داربستی 1/2 12 میل3/480/000
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل 3/800/000
3لوله داربستی 1/2 13 میل4/700/000
4بست (H)ایران بست430/000
5بست گردونایران بست400/000
6بست داربستی سنگینایران بست350/000
7بست داربستی سبکایران بست300/000
8بست تک پیچ250/000
9رابط 20 سانتی250/000
10رابط 17 سانتی 240/000
11مغزی140/000